Polityka prywatności

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności („Polityką”), w której przedstawiamy informacje o sposobach ochrony danych osobowych współpracujących z AL-KOR One Sp. z o.o. Partnerów i Klientów, a także o celach i sposobach przetwarzania danych przez AL-KOR One Sp. z o.o. w toku odpowiedzi na Państwa zapytania i przedstawiania Państwu ofert, jak również podczas wykonywania zawartych umów i realizacji dostaw.

Niniejsza Polityka opisuje także zasady korzystania ze stron internetowych www.al-kor.eu, zwanych dalej „Serwisem”. Pozwoli Państwu również dowiedzieć się o tym na jakich zasadach oraz w jakim celu możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, a także jakie przysługują Państwu w związku z tym prawa.

Informacje ogólne

Realizując obowiązki prawne wynikające z „RODO” czyli tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Pan Wojciech Borowski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą AL-KOR One Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81 – 538) przy ul. Olimpijskiej 2, NIP: 741-118-65-82, REGON: 280465940 (dalej: „AL-KOR”).

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się z nami skontaktować się w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia,
 • przez adres e-mail: biuro@al-kor.eu ,
 • telefonicznie – pod numerem 609 072 060,

Podanie przez Państwa danych w związku z korzystaniem z Serwisu czy składaniem i realizacją zamówień przez AL-KOR One Sp. z o.o. jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z AL-KOR One Sp. z o.o. oraz obowiązków prawnych (np. podanie danych do faktury), a także do wykonywania innych, opisanych niżej celów.

Zasady korzystania z Serwisu

Wszelkie treści zawarte na stronach internetowych Serwisu, w tym znaki i nazwy handlowe, zdjęcia i opisy produktów oraz inne materiały podlegają ochronie prawnej i jakiekolwiek ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą AL-KOR One Sp. z o.o. lub innego uprawnionego podmiotu.

Korzystanie z Serwisu oraz jego funkcjonalności, w tym formularza kontaktowego, wymaga dostępu do Internetu oraz posiadania aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta e-mail (poczty elektronicznej), a także bieżąco aktualizowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari.

Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób, który zakłóca korzystanie z niego przez AL-KOR One Sp. z o.o. oraz jego użytkowników, a także dostarczanie za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, działanie w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

AL-KOR One Sp. z o.o. może umożliwić zamawianie za pośrednictwem Serwisu bezpłatnych informacji techniczno – branżowych oraz odnoszących się do aktualnej oferty AL-KOR, które przyjmą formę newslettera. Newsletter będzie wysyłany tylko i wyłącznie na Państwa życzenie – w każdej chwili będą mogli Państwo wycofać zgodę na jego otrzymywanie.

AL-KOR One Sp. z o.o. stosuje w Serwisie środki techniczne mające chronić przekaz elektroniczny oraz treści cyfrowe przesyłane za pośrednictwem Serwisu i w związku z jego działalnością, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Nie mniej jednak zwracamy uwagę, że korzystanie z Internetu i świadczonych drogą elektroniczną usług zawsze wiąże się z ryzykiem nieuprawnionego dostępu do transmitowanych danych, dlatego rekomendujemy stosowanie odpowiednich zabezpieczeń także przez Państwa, np. programów antywirusowych.

Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania przez AL-KOR One Sp. z o.o. Państwa danych osobowych

W zależności od sytuacji, AL-KOR One Sp. z o.o. może przetwarzać Państwa dane osobowe w celach i w zakresie niezbędnym do kontaktu, zawarcia umowy i współpracy z AL-KOR One Sp. z o.o., w szczególności w następujących okolicznościach:

 1. Przedstawienie oferty, zawarcie lub wykonanie umowy z AL-KOR One Sp. z o.o. – przetwarzanie Państwa danych osobowych jako Partnerów, Klientów, Kontrahentów i osób przez nich wskazanych (w tym ich pracowników i współpracowników), a także osób zainteresowanych ofertą AL-KOR One Sp. z o.o. następuje w celu przedstawienia oferty lub zawarcia czy wykonania umowy bądź na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AL-KOR One Sp. z o.o., którym jest marketing bezpośredni produktów lub usług AL-KOR One Sp. z o.o. (np. farby ogniochronne, farby przemysłowe, farby na beton, usługi projektowania technicznego zestawu malarskiego, usługi doradztwa technicznego, obsługa po sprzedażowa), umożliwieniu komunikacji z Państwem i przygotowaniu do zawarcia i wykonywaniu tejże umowy. Dodatkowo, dane osobowe przetwarzać możemy w celu realizacji obowiązków prawnych, np. w celu wystawienia faktury. Udostępnienie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do zawarcia i prawidłowego wykonania umowy. W opisanych wyżej przypadkach Państwa dane AL-KOR One Sp. z o.o. przetwarzać będzie przez okres obowiązywania umowy zawartej z Państwem oraz okres niezbędny do umożliwienia realizacji przez strony roszczeń wynikających z takiej umowy – nie krócej jednak niż okres wynikający z przepisów prawa (okres przedawnienia), okres trwania postępowań, przy których niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych przez AL-KOR One Sp. z o.o. lub tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu AL-KOR One Sp. z o.o. lub osoby trzeciej.
 2. Osoby kontaktujące się z AL-KOR One Sp. z o.o. – celem przetwarzania danych osobowych jest komunikacja z osobami kontaktującymi się z AL-KOR One Sp. z o.o.. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes AL-KOR One Sp. z o.o. polegający na umożliwieniu komunikacji, ewentualnego nawiązania relacji z osobą kontaktującą się, udzielenie niezbędnych informacji. W zależności od treści korespondencji przetwarzanymi danymi mogą być w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji oraz inne informacje podane przez osobę kontaktującą się z AL-KOR One Sp. z o.o.. Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku nieudostępnienia danych osobowych, proces komunikacyjny może być utrudniony bądź niemożliwy do zrealizowania. W przypadku zapytań ofertowych, produktowych, informacyjnych oraz dot. warunków współpracy Państwa dane możemy przechowywać przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez AL-KOR One Sp. z o.o. lub do czasu prośby osoby kontaktującej się o wymazanie jego danych i treści zapytań z bazy lub tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu AL-KOR One Sp. z o.o. lub osoby trzeciej.
 3. Kandydaci do pracy – podstawowym celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy takich jak: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – następuje na podstawie przepisów prawa (Kodeksu pracy) lub w zakresie przekraczającym takie dane – na podstawie zgody kandydata do pracy wyrażonej poprzez zamieszczenie dodatkowych danych w dokumentach rekrutacyjnych. Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku nieudostępnienia danych osobowych, nie będzie możliwe wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych – AL-KOR One Sp. z o.o. będzie je przetwarzać, aby sprawdzić umiejętności i zdolności Kandydata w celu dokonania oceny, czy Kandydat jest odpowiednią osobą na stanowisko, na które AL-KOR One Sp. z o.o. prowadzić będzie rekrutację. Okres przechowywania danych osobowych w tym przypadku to 3 miesięcy. Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas dalszych rekrutacji, okres ten wyniesie maksymalnie 24 miesiące od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono zgody.
 4. Inne, prawnie uzasadnione cele AL-KOR One Sp. z o.o.. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AL-KOR One Sp. z o.o. może stosować w Serwisie funkcjonalności służące do:
 • prowadzenia badań i analiz aktywności Państwa oraz innych użytkowników Serwisu w celu poprawy sprawności działania, oceny oczekiwań i potrzeb użytkowników oraz ulepszania Serwisu, wprowadzania nowych produktów i usług, a także w celach statystycznych,
 • przekazywania Państwu informacji handlowych i treści marketingowych oraz informacji technicznych dotyczących produktów lub usług oferowanych przez nas lub naszych partnerów – w zakresie dozwolonym prawnie, w tym również za Państwa zgodą, za pomocą różnych dostępnych środków komunikacji,
 • organizacji lub współorganizacji akcji promocyjnych lub programów lojalnościowych dla użytkowników Serwisu,
 • komunikacji z Państwem w innych celach niż związane wprost z możliwością zawarcia i realizacją umowy,
 • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z www.al-kor.eu, do przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz do zachowania poprawności i ciągłości działania Serwisu, w tym także poprzez tworzenie kopii zapasowych,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń AL-KOR One Sp. z o.o. oraz wykazania spełnienia przez AL-KOR One Sp. z o.o. obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przetwarzając Państwa dane w celach opisanych powyżej, AL-KOR One Sp. z o.o. nie profiluje Państwa na podstawie posiadanych danych osobowych, to jest AL-KOR One Sp. z o.o. nie wykorzystuje systemów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji wobec Państwa. AL-KOR One Sp. z o.o. nie zamierza też transferować Państwa danych do państw trzecich – poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że będzie to uzasadnione okolicznościami realizacji umowy, o czym AL-KOR One Sp. z o.o. Państwa uprzednio poinformuje.

AL-KOR One Sp. z o.o. stosuje środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii Państwa danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną lub niezgodnie z prawem oraz przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosując m. in. certyfikaty SSL w Serwisie.

Odbiorcy danych

Co do zasady, do danych osobowych przetwarzanych przez AL-KOR One Sp. z o.o. mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy AL-KOR One Sp. z o.o. oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zgodnie z obowiązującym prawem informujemy, że Państwa dane mogą być przekazywane przez AL-KOR One Sp. z o.o. – w niezbędnym zakresie – podmiotom przetwarzającym je na zlecenie AL-KOR, tj. w szczególności współpracującym z AL-KOR One Sp. z o.o. przewoźnikom, operatorom pocztowym, podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem naszych systemów informatycznych oraz serwisów internetowych oraz biurom rachunkowym świadczącym usługi księgowe dla AL-KOR One Sp. z o.o.. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z AL-KOR One Sp. z o.o. umowy oraz wyłącznie zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez wskazane wyżej podmioty zgodnie z naszymi poleceniami.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Gdyby jednak okazało się to konieczne lub uzasadnione, przekazanie Państwa danych do państwa trzeciego odbędzie się zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – pod warunkiem jednak, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane albo wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych albo cofną Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania albo dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy wskażą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem lecz nie chcą Państwo ich usunięcia, gdy Państwa dane nie będą nam potrzebne, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec podstawy Państwa sprzeciwu,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych – jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny na podstawie zawartej z Państwem umowy lub na podstawie Państwa zgody.

Przysługuje Państwu także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania – jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw uzasadniony jest Państwa szczególną sytuacją. W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych odbywałoby się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie prośby dotyczące wykonania powyższych praw mogą Państwo złożyć pisemnie lub wiadomością e-mail pod adresy AL-KOR One Sp. z o.o. wskazane powyżej. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Państwa prośby niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od ich otrzymania, chyba że okażą się liczne lub skomplikowane. Wszystkie prośby są wolne od opłat, lecz jeśli okażą się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, będziemy mogli pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając koszty prowadzenia komunikacji lub wykonania żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Jeśli uznają Państwo, że AL-KOR One Sp. z o.o. naruszy przepisy prawa przetwarzając Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt – zgodnie z danymi podanymi powyżej. Niezależnie od tego przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cookies

AL-KOR może korzystać z plików cookies (małe pliki tekstowe pobierane na komputer użytkownika, które mogą być używane do przechowywania informacji o użytkowniku i jego preferencjach) oraz innych podobnych technologii, w celu pełnego wykorzystania funkcjonalności Serwisu oraz do wyświetlania spersonalizowanych reklam oraz do monitoringu ruchu na Stronie i statystyk odwiedzin. W Serwisie mogą się także znajdować tzw. wtyczki społecznościowe, oraz marketingowe, które również mogą wykorzystywać pliki cookies.

W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają, określając warunki przechowywania cookies, przez samodzielną zmianę ustawień przeglądarki internetowej, a także samodzielnie je usunąć, przy czym może to wpłynąć na dostępność funkcji Serwisu.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów oferowanych przez inne niż AL-KOR podmioty, a które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub nawet nie służą osiągnięciu bezpośredniego lub pośredniego efektu handlowego.

AL-KOR One Sp. z o.o. nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których AL-KOR przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

AL-KOR One Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez AL-KOR One Sp. z o.o. nie mogą naruszać praw użytkownika.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 01.01.2019 roku.

AL-KOR One Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w każdym czasie, przy czym na stronach internetowych Serwisu dostępna będzie zarówno aktualna, jak i dotychczasowe wersje Polityki.

______________________________________________________________________________________________________________

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Al-Kor One Sp. zo.o. dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym monitoringiem rozmów telefonicznych

 1. Administratorem danych osobowych jest Al-Kor One Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 2, 81-538 Gdynia.
 2. W każdym przypadku Pani/Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@al-kor.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji przestrzegania obowiązujących w Al-kor One Sp.zo.o. standardów obsługi klienta oraz rejestrowania rzeczywistego przebiegu rozmowy,
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przed uzyskaniem połączenia telefonicznego, wyrażonej poprzez kontynuację rozmowy telefonicznej,
 5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody będą przetwarzane przez okres 6 miesiecy od dnia nagrania lub przez okres dłuższy, w razie powzięcia przez Administratora informacji, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. W takiej sytuacji okres przetwarzania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń – w zależności od zdarzenia, które nastąpi później.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz stosownych umów zawartych z Al-Kor One Sp. zo.o.
 7. Pan/Pani posiadają prawo:
  1) dostępu do swoich danych osobowych,
  2) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3) do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych wynikających z rozmowy, jednak wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem w okresie poprzedzającym wycofanie zgody,
  4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeżeli dotyczy,
  5) przenoszenia danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawa,
  6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3
  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

R E G U L A M I N
Funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Al-kor ONE Sp. z o.o.

§ 1

 1. Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego zwanego dalej „monitoringiem” na terenie Al-kor ONE Sp.z.o.o. i terenu wokół Al-kor ONE Sp.z.o.o., reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.
 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, pomieszczeń socjalnych.
 3. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Al-kor ONE Sp.z.o.o.
 4. Administratorem systemu monitoringu jest Al-kor ONE Sp.z.o.o..

§ 2
Celem monitoringu wizyjnego jest

 1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz osób odwiedzających Al-kor ONE Sp.z.o.o.
 2. Zapobieganie dewastacji i kradzieży na terenie Al-kor ONE Sp.z.o.o., a także rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy wykroczenia lub przestępstwa.
 3. Wyjaśnianie sytuacji konfliktowych oraz ustalanie sprawców czynów nagannych (kradzież lub zniszczenie mienia itp.).
 4. Ograniczenie dostępu do obiektu i terenu Al-kor ONE Sp.z.o.o. dla osób nieuprawnionych i niepożądanych.

§ 3

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko/stanowiska odbierające obraz z kamer i rejestratorów (rejestrator).
 2. Al-kor ONE Sp.z.o.o. posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.
 3. Kamery monitoringu znajdują się wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 4. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów upoważnieni są: właściciel oraz kierownicy komórek organizacyjnych.
  § 4
 5. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 6. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
 7. Dane pochodzące z monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.
 8. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Al-kor ONE Sp.z.o.o.(Administrator) przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.
  § 5
 9. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar objęty monitoringiem.
 10. Na tablicy ogłoszeń zamieszcza się klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 RODO, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 11. Każdy pracownik otrzymuje pisemną informację o stosowaniu monitoringu przez Administratora, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 12. Udostępnienie nagrań powinno odbywać się tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku, zawierającego:
  1) pełne dane podmiotu, który zwraca się o udostępnienie;
  2) datę wytworzenia wniosku;
  3) podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu podmiotu wnioskującego o udostępnienie;
  4) cel udostępnienia;
  5) zakres udostępnianego nagrania (datę, czas, miejsce, które obejmowało nagranie);
  6) szczegółową podstawę prawną (akt prawny i wskazane artykuły lub paragrafy, stanowiące podstawę do udostępnienia).
 13. Upoważnionymi podmiotami, mogącymi zwracać się o udostępnienie fragmentów nagrań są w szczególności organy zajmujące się zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości, np. w zakresie prowadzonych przez nie spraw czy postępowań Policja, Sądy, Prokuratura, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Miejska, ale także podmioty uprawnione do tego na podstawie odrębnych przepisów, np. komornicy, firmy ubezpieczeniowe, czy ośrodki pomocy społecznej.
 14. O udostępnienie fragmentu nagrania może zwrócić się także osoba, której dane dotyczą, powołując się na uprawnienie do uzyskania kopii danych osobowych zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO. Administrator każdorazowo, w zależności od okoliczności, podejmuje decyzję o formie udostępnienia danych osobowych, tzn. czy udostępni fragment nagrania, czy jedynie informacje o przetwarzanych danych (data, czas, miejsce, wizerunek, nr rejestracyjny, itd.).
 15. Osoba, której dane dotyczą powinna zwrócić się o udostępnienie danych w formie pisemnej. Przykład wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 16. Funkcjonariusze organów ścigania, np. Policji, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego mają prawo w nagłych wypadkach zwracania się o udzielenie niezbędnej, doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa. Prawo to może obejmować możliwość wglądu w zapisy monitoringu celem ustalenia stanu faktycznego. Administrator lub Osoba upoważniona przez administratora do udostępnienia wglądu w zapisy monitoringu, po potwierdzeniu tożsamości bądź uprawnień funkcjonariusza, odnotowuje ten fakt w ewidencji udostępniania danych z monitoringu na podstawie notatki służbowej lub protokołu. Wzór ewidencji oraz protokołu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 17. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, zabezpiecza on nagranie bądź jego fragment, a termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 18. Po upływie okresu przechowywania, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 19. Dostęp do rejestratora systemu monitoringu mogą posiadać wyłącznie osoby upoważnione w tym zakresie przez Administratora.

§ 6
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Al-kor ONE Sp.z.o.o..

§ 7
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez właściciela Al-kor ONE Sp.z.o.o..